Geldig sinds 3 maart 2020

Artikel 1 – Definities

Herroepingsrecht – Het recht dat u heeft om de artikelen zonder opgaaf van reden mag terugsturen

Bedenktijd – De periode van ontvangst tot het moment waarop het herroepingsrecht verloopt

StoffenTijd, Wij, We – Degene die verkoopt: Stoffentijd v.o.f.

Consument, Jij, Je, Jou – Degene die bij ons koopt: Jij. Niet een bedrijf of andere organisatie, maar een echt individu, of zoals de wet zegt een ‘natuurlijk’ persoon - ook als jij namens een bedrijf besteld.

Dag – Een kalenderdag

Werkdag – Een kalenderdag van maandag tot en met vrijdag, behalve de nationale feestdagen

Overeenkomst op afstand – Door een bestelling af te plaatsen hebben jij en wij ons aan een verplichting gebonden – een voorbeeld hiervan is: jij hebt jezelf verplicht tot betalen en wij hebben ons verplicht tot leveren.

Artikel 2 – Wij

Wij zijn Stoffentijd v.o.f. (handelsnaam van ReeCode v.o.f.). Ons vestigingsadres is Zandekkers 8, 4119 LM te Ravenswaaij.

Je kunt ons mailen op info@stoffentijd.nl, als klant een ticket aanmaken of het contactformulier gebruiken dat op onze website staat.

Je kunt ons vinden bij de Kamer van Koophandel onder naam Stoffentijd onder nummer 74911759 en bij de belastingdienst onder nummer NL860071248B01.

Artikel 3 – Onder welke omstandigheden gelden deze voorwaarden

1. Onze voorwaarden gelden zodra je de bestelling hebt geplaatst.

2. Op deze voorwaarden geldt het Nederlands recht.

3. Jij hebt je en bent vóór de bestelling al op de hoogste gesteld van deze voorwaarden

4. Voor specifieke producten gelden aparte/extra voorwaarden. Deze zullen beschikbaar zijn gesteld bij het product. In alle andere gevallen gelden deze voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod en onze producten

1. Als er een speciaal aanbod geldt voor een product of specifiek voor jou, dan wordt dit nadrukkelijk vermeld.

2. Het aanbod is vrijblijvend.

3. Als er omstandigheden zijn waardoor wij niet meer bij machte zijn het aanbod te leveren, zullen we dat melden. 

4. Bij onmacht vervalt ook het aanbod. Een alternatief kan worden aangeboden, indien voorradig.

5. Wij doen ons best de producten zo gedetailleerd mogelijk te omschrijven, toe te lichten en/of een korte lijst toe te voegen met producteigenschappen. Ook de afbeeldingen proberen we zo natuurgetrouw mogelijk op de website over te laten komen. Toch maken ook wij soms fouten of komen de afbeeldingen, ondanks onze pogingen, soms niet helemaal over. Ook kunnen we fouten maken in de omschrijving of andere productdetails. Je kunt hier geen aanspraak op maken. 

Artikel 5 – Wanneer geldt het herroepingsrecht

1 Je hebt tot 14 dagen na de levering van je bestelling de tijd om de bestelling terug te sturen en de overeenkomst voor die bestelling te ontbinden of kenbaar te maken dat je dit gaat doen. Bij kennisgeving heb je daarna 14 dagen om het terug te sturen.

2 Je bent niet verplicht een reden op te geven. Als er toch een reden wordt gevraagd, volstaan de vermelding ‘nvt’.

3 De producten moeten worden geretourneerd in verkoopbare staat. De verpakking en het product mogen slechts in die mate worden geopend om te beoordelen of je het product wil houden. Producten die duidelijk gebruikt zijn of waarvan de verpakking op dermate wijze is geopend dat wij het niet kunnen herstellen, kunnen we helaas niet terugnemen of, bij uitzondering en in overleg, slechts ten dele vergoeden. Producten met productiefouten vallen onder garantie.

4. Producten die op wat voor manier dan ook zijn gebruikt vallen niet onder het herroepingsrecht.

Artikel 5 – Kosten en procedure voor retouren

1. Jij betaalt de retourkosten. 

2. Je kunt de goederen retour zenden naar de volgende pakketpunten: 

Vanuit Nederland met PostNL: 
PostNL Pakketpunt 
Markt 20
4112 JS Beusichem
Nederland

Vanuit België met DPD:
Wuite Vrijetijds Mode
Tollenstraat 6
4101 BE Culemborg
Nederland / Pay Bas

Als je hulp nodig hebt bij het aanmaken van een zending aan een pakketpunt, zullen wij je daarbij helpen. Let op dat een normale verzending aan een pakketpunt kan worden geweigerd of door de ontvanger daar kan worden gezien als een pakket voor hun. Maak dus altijd een label aan voor een pakketpunt!

3. Retourzendingen aan het vestigingsadres kunnen niet worden geaccepteerd.

4. In geval je gebruik maakt van een retourdienst waar wij de kosten voor moeten betalen, worden de retourkosten verrekend met de uitbetaling. Als de uitbetaling minder is dan de waarde van de producten, zullen we je vragen het daardoor ontstane openstaande bedrag te betalen.

5. Als je alles terugstuurt en wij kunnen alles ook accepteren, dan vergoeden we je het gehele bedrag inclusief de verzendkosten die bij de bestelling horen. 

6. Als je niet alles terugstuurt of wij kunnen niet alles accepteren, kunnen we alleen de producten terugbetalen (crediteren) die zijn teruggestuurd of die wel konden worden geaccepteerd.

7. In verband met stoffen/textiel kunnen wij de retour gestuurde producten niet accepteren als:

a. Het duidelijk is dat de stof reeds is verwerkt, op wat voor manier dan ook (ook in geval van garantie, tenzij anders overlegd).

b. Wij minder dan de geleverde lengte stof geretourneerd krijgen, wat eigenlijk neerkomt op punt 7.a.

8. Als er sprake is van waardevermindering, dan merk jij daar niets van.

Artikel 6 – Prijzen en prijsvermelding

1. De prijzen die we in onze webshop vermelden zijn altijd inclusief omzetbelasting, oftewel BTW, zoals deze gelden in Nederland (hoog tarief voor ‘luxeartikelen’, 21%). Dit geldt ook voor leveringen naar andere landen.

2. Als de prijs incorrect blijkt nadat je het product hebt besteld, mogen wij beoordelen of het verschil tussen de eigenlijke prijs en de foutieve prijs aannemelijk was. 

a. Als het aannemelijk was, zullen wij de prijs aanpassen in de webshop, maar voor jou geldt nog steeds die ene prijs.

b. Als het niet aannemelijk was, doen we jou een voorstel. Als je op dat voorstel niet ingaat, doen we je eerst nog een ander voorstel als er redelijke tegenargumenten zijn. Ga je er nog steeds niet op in of waren er geen redelijke tegenargumenten, dan annuleren we de levering van het product of de gehele bestelling. In het eerste geval wordt de prijs voor het product en in het tweede geval wordt het gehele bedrag teruggestort.

Artikel 7 – Garantie

1. De garantietermijn bedraagt 28 dagen na ontvangst. Hierin zit ook de termijn van het herroepingsrecht - zie artikel 5.

2. Als er gebreken zijn aan de producten, moet je dit binnen 4 weken na levering aan ons melden.

3. De gebreken moeten duidelijk zichtbaar of op andere wijze aan te tonen zijn om aanspraak te kunnen maken op garantie, eventueel aan te tonen via foto’s gestuurd aan info@stoffentijd.nl.

Artikel 8 – Reservering en betaling

1. Je bestelde product wordt tot 7 dagen na bestelling, in afwachting van je betaling, gereserveerd.

2. Wij mogen van je verwachten te betalen binnen 7 dagen na de bestelling.

3. Als je binnen 7 dagen niet betaald, hoeven wij niet over te gaan tot levering en mogen dan ook je bestelling annuleren. De producten hoeven we ook niet langer voor je te reserveren.

4. Bij betaling via een externe instantie, ben je gebonden aan hun betalingsvoorwaarden.

5. Als je mag en kunt bestellen op factuur, verwachten we je betaling binnen 14 dagen na levering.

Artikel 9 – Levering

1. Wij versturen het naar het door jou opgegeven adres of pakketpunt.

2. Een vermelde levertermijn is altijd indicatief. Als het niet voorradig is, hebben wij het recht ervan af te wijken.

3. Als het voor ons niet mogelijk is alle of enkele producten binnen de langste levertermijn ter post te bezorgen, zullen we je daarvan op de hoogte stellen en mogelijk een voorstel doen. Zie punt 4 voor bestellingen met pre-order producten.

4. Als het niet mogelijk is alle of enkele producten binnen 14 dagen te leveren, hebben wij het recht om je bestelling te annuleren en het daarbij horende bedrag terug te betalen. Voor bestellingen met pre-order producten geldt dit artikel pas vanaf het moment dat wij zelf de producten hebben ontvangen.

5. Pre-order producten kunnen pas worden geleverd vanaf het moment dat wij ze ook geleverd hebben gekregen. Zie punt 4.

6. Als een pakket ‘verdwijnt’ ergens tussen het moment dat wij het bij het pakketpunt hebben afgeleverd en dat het geleverd zou moeten worden, is dat ons risico en geldt punt 3 van dit artikel.

7. Verzendkosten voor verkeerd geleverde producten en het verzenden van het afgesproken alternatief, zijn voor ons.

Artikel 10 – Klachten en geschillen

1. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing

2. Op deze overeenkomst tussen jou en ons is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, zelfs als jij niet in Nederland woont.

3. Als wij er samen echt niet meer uitkomen, kun je het voorleggen bij de geschillencommissie (https://www.degeschillencommissie.nl). Deze zullen het onpartijdig beoordelen en de uitspraak is bindend. Dit geschillenorgaan geldt ook als je niet in Nederland woont.

4. Als een artikel of deel ervan als “onredelijk bezwarend” wordt aangemerkt (oftewel het is onredelijk ten nadele van jou gezien), dan blijven alle andere artikelen en delen ervan nog steeds gelden.


Toegevoegd wegens verplichtingen:

Addendum  –  Achteraf betalen/Billink

Indien u voor achteraf betaling kiest, dient u binnen de gestelde betalingstermijn het bedrag te voldoen aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incassering van openstaande vorderingen, marketingdoeleinden, dataverificatie en de toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van bij Billink aangesloten organisaties en/of opdrachtgevers. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.